Kinderfysiotherapie Barneveld hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit stuk beschrijven wij ons privacy beleid. Wij willen hiermee heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij vinden het belangrijk om uw privacy (privacy van uw kind) te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderfysiotherapie Barneveld houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid; verwerken van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens; passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is; geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kinderfysiotherapie Barneveld zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wilt opnemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

Persoonsgegevens van patiënten verwerkt Kinderfysiotherapie Barneveld ten behoeve van de volgende doelstellingen: uitvoeren van de kinderfysiotherapeutische begeleiding; communicatie over de behandeling en/of de afspraken; administratieve doeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen behandelingsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Kinderfysiotherapie Barneveld de volgende persoonsgegevens van u (van uw kind) vragen: voornaam; tussenvoegsel; achternaam; voorletters; geslacht; geboortedatum; burger servicenummer (BSN); * soort identiteitsbewijs en nummer ervan;** adresgegevens (postcode, woonplaats, straat en huisnummer); telefoonnummer (van ouder(s)); e-mailadres (van ouder(s)); verwijsgegevens (indien aanwezig); gegevens over gezondheid.

*sinds 01-06-2009 is het verplicht om de BSN vast te stellen in de zorg

** in de zorg geldt de identificatieplicht vanaf de geboorte

Kinderfysiotherapie Barneveld slaat de persoonsgegevens op voor de periode van 15 jaar na het einde van de behandelingsovereenkomst.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan een derde partij verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder beschreven doelstellingen. Kinderfysiotherapie Barneveld maakt gebruik van een derde partij voor: verzorgen van een elektronisch patiëntendossier; verzorgen van een klanttevredenheidsonderzoek; verzorgen van de controle op verzekeringsrecht; verzorgen van elektronische declaraties tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraars; verzorgen van testresultaten voor de fijne en grove motoriek Bayley (Pearson); verzorgen van beveiligd versturen van verslagen; verzorgen van beveiligd versturen van berichten naar andere zorgverleners.

Met de verwerkende partijen heeft Kinderfysiotherapie Barneveld een verwerkersovereenkomst afgesloten om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder verstrekken wij uw gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Bijvoorbeeld de meldplicht bij bepaalde infectieziekten of bij een vermoeden van kindermishandeling. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Wie hebben inzage in het elektronisch patiëntendossier?

De behandelende kinderfysiotherapeut kan de gegevens in het elektrisch patiëntendossier inzien. Ook de andere (bij Kinderfysiotherapie Barneveld betrokken) kinderfysiotherapeuten, waarnemers en/of stagiaires hebben inzage in het elektronisch patiëntendossier om een behandeling eventueel over te nemen. Alle personen, die namens Kinderfysiotherapie Barneveld van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.

Zorgverzekeraars

Kinderfysiotherapie Barneveld is verder verplicht bepaalde gegevens door te geven aan zorgverzekeraars over de zorgvraag, diagnose en behandeling van een patiënt. Zorgverzekeraars mogen controleren of een zorgverlener een gedeclareerde behandeling daadwerkelijk heeft uitgevoerd (rechtmatigheid) en of deze passend was gezien de zorgvraag (doelmatigheid). Er geldt een strikte procedure voor het opvragen van aanvullende informatie bij de zorgverlener door de zorgverzekeraar als deze een materiële controle uitvoert.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Kinderfysiotherapie Barneveld bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is vastgesteld, dat zorgverleners de behandeldossiers 15 jaar moeten bewaren.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. U kunt daarbij denken aan de volgende zaken: alle personen die namens Kinderfysiotherapie Barneveld van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen; we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daartoe aanleiding is; we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens/gegevens van uw kind

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven, die wij van u hebben ontvangen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Inzage, correctie of vernietiging van het medisch dossier

Als een kind jonger is dan 12 jaar dan hebben ouders het recht op inzage, correctie of vernietiging. Bij een kind met een leeftijd tussen de 12 en 16 jaar hebben kind en ouder(s) het recht samen. Het kind kan bezwaar maken tegen een verzoek van de ouder(s). Een kind kan ook zelf een verzoek doen. Als een kind 16 jaar of ouder is heeft het alleen zelf het recht op inzage, correctie of vernietiging. Bij twijfel over het gezag over het kind kan Kinderfysiotherapie Barneveld verzoeken om het gezag aan te tonen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Praktijk voor kinderfysiotherapie Barneveld

Nieuwe Markt 1h

3771 CB Barneveld

0342 – 40 00 70

info@kinderfysiotherapiebarneveld.nl